Khoi Ðong Chuong Trình Ket Noi Viên Cong Ðong

Chương Trình Mới Kết Nối các Cộng Đồng Đa Dạng của Burien với các Chương Trình và Việc Ra Quyết Định của Thành Phố
Posted on 06/13/2022
Illustrations of people.

Thành Phố Burien sắp khởi động chương trình Kết Nối Viên Cộng Đồng Burien (Burien Community Connectors), hợp tác với những người lãnh đạo đáng tin cậy của các cộng đồng đa dạng ở Burien, nhằm kết nối nhiều người hơn với các quy trình lập kế hoạch công dân. Chương trình này dựa trên mô hình bênh vực đáng tin cậy nhằm tôn vinh năng lực và kiến thức của những người lãnh đạo với đa dạng bản sắc và trải nghiệm văn hóa, dân tộc và chủng tộc, trong đó có các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn. Những người này thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng họ để phát triển. 

Kết Nối Viên Cộng Đồng sẽ cố vấn cho nhân viên Thành Phố về các biện pháp tương tác hiện tại cũng như giúp Thành Phố thu hút cộng đồng tham gia cập nhật Kế Hoạch cho Công Viên, Giải Trí và Không Gian Mở, Kế Hoạch Toàn Diện cũng như Kế Hoạch Tổng Thể về Giao Thông. Họ cũng sẽ làm việc với các sở, ban của Thành Phố để cải thiện cơ chế tiếp thu phản hồi từ cộng đồng. 

Giai đoạn đầu của chương trình tập trung vào việc chiêu mộ các kết nối viên thành thạo Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt hoặc Tiếng Amhara. Họ sẽ phối hợp với nhân viên Thành Phố để:

  • Cố vấn về cách tương tác, các kế hoạch tiếp cận cộng đồng và việc xây dựng chương trình
  • Làm việc với các hãng truyền thông dân tộc và hãng truyền thông cộng đồng khác
  • Tương tác với các cư dân và doanh nghiệp 
  • Biên dịch tài liệu và thông dịch tại các sự kiện
  • Kết nối người dân trong cộng đồng với các dịch vụ và nguồn lực khác

Kết Nối Viên Cộng Đồng Burien sẽ được trả thù lao $50 mỗi giờ và phải sinh sống, làm việc hoặc thờ phượng tại Burien, hoặc nếu không, phải chứng tỏ được sự kết nối mạnh mẽ giống như vậy với thành phố này.

Tìm hiểu thêm về chương trình, bao gồm cách nộp đơn ứng tuyển, tại burienwa.gov/connectors