Translation and Interpretation

If you would like to communicate with the City of Burien or review a document in another language, please send your request along with your contact information to the email address below or call (206) 241-4647.

Si le gustaría comunicarse con la Ciudad de Burien o revisar un documento en otro idioma, por favor envíe su solicitud junto con su información de contacto a la dirección de correo electrónico a continuación o llame al (206) 241-4647.

Nếu quý vị muốn liên lạc với Thành Phố Burien hoặc muốn xem một tài liệu bằng ngôn ngữ khác, xin gửi yêu cầu của quý vị cùng với thông tin liên lạc đến địa chỉ email dưới đây hoặc gọi điện thoại số (206) 241-4647.

您若希望與 Burien 市展開交流或 閱讀以其他語言寫成的文檔, 請寄送您的請求及您的連絡資訊至下方所示的電子郵件地址,或撥電話 (206) 241-4647

쇼어라인시(City of Burien) 연락이요하시거나 문서를 다른 언어로 보시려면 연락 정보와 함께 요청 사항을 아래 이메일로 보내시거나 (206) 241-4647으로 전화해 주십시오.

Kung nais niyong makipag-usap sa Lungsod ng Burien o rebyuhin ang dokumento sa ibang wika, pakipadala ang inyong kahilingan kasama ang impormasyong pagkokontakan sa inyo sa email address sa ibaba o tawagan ang (206) 241-4647.