Gap Go Các ung Cu Viên Quan Lý Thành Pho

Kính Mời Cộng Đồng tới Sự Kiện Gặp Gỡ và Chào Hỏi với các Ứng Cử Viên Quản Lý Thành Phố Burien
Posted on 06/03/2022
Illustration of people in speech bubbles.

Người dân trong cộng đồng sẽ có cơ hội được gặp gỡ các ứng cử viên cho vị trí Quản Lý Thành Phố Burien tại một sự kiện gặp gỡ và chào hỏi vào ngày 9 tháng 6 năm 2022, từ 6:30–8:30 tối, tại Trung Tâm Cộng Đồng Burien.

Sẽ có khoảng sáu ứng cử viên tham gia sự kiện này. Họ sẽ được xếp chỗ ở cùng một khu vực trong trung tâm cộng đồng, và người tham dự sự kiện sẽ được khuyến khích đặt câu hỏi luân phiên và làm quen với từng ứng cử viên.

Người tham dự sẽ được cung cấp nhiều cách để đưa ra ý kiến phản hồi ẩn danh về các ứng cử viên, và những ý kiến đó sẽ được chia sẻ với Hội Đồng Thành Phố Burien (Burien City Council) để hội đồng ra quyết định tuyển dụng.

Sự kiện sẽ cung cấp đồ ăn, đồ uống nhẹ. Sẽ có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha.

Sau sự kiện giới thiệu công khai này sẽ là quy trình phỏng vấn công khai gồm hai vòng với Hội Đồng Thành Phố.

Tìm hiểu thêm về quy trình chiêu mộ và tuyển dụng Quản Lý Thành Phố tiếp theo của Burien tại burienwa.gov/CityManagerSearch