Letter from Police Chief

Chief Ted Boe with flag in background.

Chief Boe presented this statement on July 2, 2018 to Burien City Council about the Burien Police Department and King County's position on cooperation with Immigration and Customs Enforcement (ICE).

"In light of the national discussion surrounding immigration policies, I have been asked to present the Burien Police Department’s position on cooperation with Immigration and Customs Enforcement Deportation Officers- also known as ICE. The simple answer is that the Burien Police Department does not cooperate with ICE enforcement activities, including relaying information or detaining our community members to facilitate immigration enforcement efforts. We are bound by our written policies and directives, as well as Burien and King County Code. (General Orders Manual 5.05.010, Burien Municipal Code 2.26.020, King County Code 2.15.020)

"The more complicated answer is why the Burien Police Department is committed to following these policies and laws, despite the controversy over immigration policies on a national stage. Sir Robert Peel’s principles are nearly 200 years old and still are a road map to effective policing in our communities. He identified that the basic mission of police is to prevent crime and disorder and that the ability to perform their duties is dependent on community approval of police actions. He went on to propose the relationship with the community should be that “the police are the public and the public are the police.” Academic research over the last 30 years has repeatedly confirmed that police effectiveness in addressing criminal behavior requires both trust in police and a belief in the legitimacy of their actions.

"Simply put, fear and trust cannot co-exist. Any member of our community, regardless of immigration status, must be able to call the police when they need help and support our investigation when they witness a crime. A victim of domestic violence should not have to decide if they want to suffer in silence or be deported when asking for help. A witness to a crime should not have to choose between helping the system hold the suspect accountable and their own freedom. A suspect of a crime should not be able to hide from justice behind threats of deportation.

As your Police Chief, it is my directive to my officers that we serve our community in a manner that builds trust. Both our policies and practice support this ideal.

— Chief Ted Boe, Burien Police Department

Declaración sobre la posición del Departamento de Policía de Burien con respecto a la Cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE)

En vista del debate nacional relacionado con las políticas de inmigración, se me solicitó presentar la posición del Departamento de Policía de Burien con respecto a la cooperación con los Oficiales de Deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas, también conocida como ICE. La respuesta sencilla es que el Departamento de Policía de Burien no coopera con las actividades de cumplimiento de la ICE para facilitar las labores de control de inmigración, incluida la transmisión de información o detención de los miembros de nuestra comunidad. Estamos legalmente obligados por nuestras políticas y directrices escritas, así como por el Código del Condado de Burien y King.

(Manual de Órdenes Generales 5.05.010, Código Municipal de Burien 2.26.020, Código del Condado de King 2.15.020)

La respuesta más compleja es la razón por la cual el Departamento de Policía de Burien está comprometido con las siguientes políticas y leyes, a pesar de la controversia en torno a las políticas de inmigración a nivel nacional. Los principios de Sir Robert Peel tienen casi 200 años de antigüedad y aún representan un plan de acción para mantener el orden de manera eficaz en nuestras comunidades. Él identificó que la misión básica de la policía es prevenir el crimen y los disturbios, y que la capacidad de llevar a cabo estas responsabilidades depende de la aprobación de las acciones policíacas por parte de la comunidad. A continuación, propuso que la relación con la comunidad debe ser: “la policía es el público y el público es la policía”. Durante los últimos 30 años, las investigaciones académicas han confirmado reiteradas veces que la eficacia de la policía para abordar la conducta criminal requiere tanto la confianza en la policía como la creencia en la legitimidad de sus acciones.

En pocas palabras, el miedo y la confianza no pueden coexistir. Cualquier miembro de nuestra comunidad, independientemente de su estado migratorio, debe ser capaz de llamar a la policía cuando necesite ayuda y poder apoyar nuestra investigación cuando presencian un crimen. Una víctima de violencia doméstica no debería tener que decidir si quiere sufrir en silencio o ser deportada, cuando pida ayuda. El testigo de un crimen no debería tener que escoger entre su propia libertad o ayudar al sistema para que el sospechoso se haga responsable. El sospechoso de un crimen no debería poder esconderse de la justicia tras amenazas de deportación.

Como su Jefe de Policía, instruyo a mis oficiales para servir a nuestra comunidad de una manera que construya confianza. Tanto nuestras políticas como nuestras prácticas apoyan este ideal.

— Chief Ted Boe, Burien Police Department

Tuyên bố về quan điểm của Sở Cảnh Sát Burien trong việc hợp tác với Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement, ICE)

Trong bối cảnh toàn quốc đang diễn ra những tranh cãi liên quan đến chính sách nhập cư, tôi được yêu cầu trình bày quan điểm của Sở Cảnh Sát Burien trong việc hợp tác với các viên chức Xuất Nhập Cảnh và Thực Thi Di Trú và Hải Quan - còn được gọi là ICE. Câu trả lời đơn giản là Sở Cảnh sát Burien không hợp tác với các hoạt động thực thi luật pháp của ICE, bao gồm chuyển tiếp thông tin hoặc giam giữ các thành viên trong cộng đồng của chúng ta để tạo điều kiện cho các nỗ lực thực thi nhập cư. Chúng tôi được ràng buộc bởi các chính sách và chỉ thị bằng văn bản của chúng tôi, cũng như Bộ Luật của Burien và Quận King. (Sổ Tay Hướng Dẫn Chung 5.05.010, Bộ Luật Của Thành Phố Burien 2.26.020, Bộ Luật Của Quận King 2.15.020)

Một câu hỏi hóc búa hơn là tại sao Sở Cảnh Sát Burien cam kết tuân thủ các chính sách và bộ luật này bất chấp sự tranh cãi về chính sách nhập cư trên toàn quốc. Các nguyên tắc của Ngài Robert Peel đã vẫn có giá trị gần 200 năm và vẫn là kim chỉ nam để chúng tôi thực hiện chính sách trong cộng đồng của mình một cách hiệu quả. Ông đã chỉ ra rằng nhiệm vụ cơ bản của cảnh sát là ngăn chặn tội phạm và tình trạng mất trật tự và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát phụ thuộc vào sự chấp thuận của cộng đồng đối với các hành động của cảnh sát. Ông cũng đề xuất rằng mối quan hệ với cộng đồng phải là “cảnh sát là người dân và người dân là cảnh sát.” Các nghiên cứu học thuật trong 30 năm qua đã nhiều lần xác nhận rằng để cảnh sát có thể giải quyết hành vi phạm tội một cách hiệu quả, cần có sự tin tưởng vào cảnh sát và niềm tin vào tính hợp pháp của hành động của cảnh sát.

Nói một cách đơn giản, sự sợ hãi và tin tưởng không thể cùng tồn tại. Bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng của chúng ta, bất kể tình trạng nhập cư, đều có thể gọi cảnh sát khi họ cần được giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi điều tra khi họ chứng kiến một hành vi phạm tội. Nạn nhân của bạo lực gia đình không phải sợ hãi đưa ra quyết định liệu họ sẽ chịu đựng trong im lặng hay bị trục xuất khi yêu cầu được giúp đỡ. Nhân chứng chứng kiến một hành vi phạm tội không phải lựa chọn giữa việc giúp hệ thống giải quyết vấn đề và tự do của riêng họ. Nghi can của hành vi phạm tội không thể trốn tránh khỏi công lý sau các mối đe dọa trục xuất.

Là Cảnh Sát Trưởng của quý vị, tôi chỉ thị cho các sĩ quan cảnh sát rằng chúng tôi phục vụ cộng đồng theo cách xây dựng niềm tin. Cả chính sách và thực tiễn của chúng tôi đều hỗ trợ lý tưởng này.

— Chief Ted Boe, Burien Police Department

Bayaan ku saabsan goobta Waaxda Booliiska Burien iyadoo la kaashanayo Immigration and Customs Enforcement (Immigration and Customs Enforcement, ICE)

Iyada oo la tixraacayo wadahadalka qaran ee ku saabsan siyaasadaha socdaalka, waxa la i waydiiyay inaan imaado goobta Waaxda Booliiska Burien ee wada shaqaynta la leh Immigration and Customs Enforcement Saraakiisha Masaafirinta - sidoo kale loo yaqaan ICE. Jawaabta sahlan ayaa ah in Waaxda Booliiska Burien aysan la shaqeeynin hawlaha fulinta ICE, oo ay ka mid tahay in la gudbiyo macluumaadka ama xiridda xubno ka tirsan bulshadeena si loo fududeeyo dadaallada fulinta socdaalka. Waxaan ku xiran nahay siyaasaddeena iyo tilmaamaheena qoran, iyo sidoo kale Xeerka Burien iyo Degmada King.(Qoraalka Amarada Guud 5.05.010, Xeerka Dowlada hoose ee Burien 2.26.020, Xeerka Degmada King County 2.15.020)

Jawaabta aadka u adag waa maxay sababta Waaxda Booliiska ee Burien ay ugu ballanqaadday inay raacayso siyaasaddan iyo sharciyadan, inkastoo ay muran ka taagan yihiin siyaasadaha socdaalka ee heer qaran. Mabaadii’da Sir Robert Peel waa ku dhowaad 200 oo sanno jir waxayna wali tahay khariidad wado si ay wax ku ool ugu noqoto booliiska bulshada dhexdeeda. Waxa uu aqoonsaday in ujeeddada aasaasiga ah ee booliiska ay tahay in laga hortago dambiga iyo khalkhalka iyo in awooda ay ku gudanayan waajibaadkoodu ay ku xiran tahay ansixinta bulshada ee ficilada booliiska. Waxa uu rabay inuu soo jeediyo xiriirka ay la leeyihiin bulshadu inuu yahay in “booliisku ay yihiin dadweyne oo dadweynahana uu yahay boolis.” Cilmi-baaris tacliimeed ee in kabadan 30kii sanno ee la soo dhaafay ayaa mar labaad xaqiijisay in wax ku oolnimada wax ka qabashada dhaqanka dambiyada ay u baahan tahay labadaba kalsooni ku qabidda booliiska iyo aaminsanaanta sharcinimoda ficiladooda.

Si fudud u geli, cabsi iyo aaminaad ma wada jiri karaan. Xubin kasta oo ka mid ah bulshadeena, iyadoon loo eegin xaaladda imigirayshanka, waa inay awoodaan inay wacaan booliiska markay u baahan yihiin caawimaad oo ay taageeraan baaritaankiina marka ay markhaati ka yihiin dambi. Dhibanaha rabshada qoysku waa inaannu go’aansanin inay aamusaan ama la mastaafurinayo marka ay codsadaan caawimaad. Markhaatiga dambiga waa inaanu dooran inta u dhexaysa caawinta nidaamka qabashada qof la tuhunsan yahay ama xoriyadiisa. Qofka dambiga loo tuhunsan yahay waa inaanu awoodin inuu ka dhuunto cadaadalada iyadoo ay ka dambeyso hanjabaadaha mastaafurintu.

Madax Boojis ahaan, waa dardaarankaaga aan siinayo saraakiishayda in ay ugu adeegaan bulshdeeen si habboon taas oo dhista kalsooni. Labadaba siyaasadeheena iyo dhaqankeenu waxa uu taageera ficilkan.

— Chief Ted Boe, Burien Police Department