Weigh in on Tree Regulations (Vietnamese)

Kính Mời Cộng Đồng Góp Ý cho Quy Định về Cây Xanh
Posted on 06/15/2022
Illustration of bird in tree.

Thành Phố Burien đang cân nhắc về các thay đổi trong luật phân vùng để giúp bảo vệ cây xanh trên bất động sản tư nhân. Các thay đổi về luật đang được nghiên cứu để xem Thành Phố có thể bảo vệ và bảo tồn cây xanh khỏe mạnh, tán rộng như thế nào, và những thay đổi này sẽ đảm bảo cây xanh được thay thế khi phải chặt bỏ.

Xin mời cộng đồng tham gia trả lời một khảo sát ngắn về vấn đề bảo vệ và quy định liên quan đến cây xanh trên bất động sản tư nhân. Ý kiến phản hồi thu được từ khảo sát này sẽ được trình lên Hội Đồng Thành Phố Burien (Burien City Council) khi họ xem xét các thay đổi được đề xuất cho luật phân vùng vào mùa thu này. Khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Tìm hiểu thêm về các quy định liên quan đến cây xanh cũng như cách tham gia góp ý tại burienwa.gov/TreeRegulations