Lo Trình Phuc Hoi

Thành Phố Burien Xin Ý Kiến Cộng Đồng về Lộ Trình Phục Hồi
Posted on 03/15/2022
Lộ Trình Phục Hồi: Đầu Tư vào Sự Phục Hồi   của Burien sau Đại Dịch

Thành Phố Burien đã nhận được 10.8 triệu USD tiền tài trợ liên bang để đầu tư vào cộng đồng nhằm giúp phục hồi từ đại dịch COVID-19. Nhiều người dân trong cộng đồng đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những tác động kinh tế và sức khỏe cộng đồng của đại dịch, và Hội Đồng Thành Phố Burien mong muốn lắng nghe ý kiến của cộng đồng trước khi quyết định cách chi tiêu số tiền này.

Giúp Xây Dựng Lộ Trình Phục Hồi

Người dân trong cộng đồng có một số cơ hội để chia sẻ những mối ưu tiên của họ về cách đầu tư số tiền từ gói kích thích của liên bang, bao gồm việc gởi phần trả lời cho cuộc khảo sát của chúng tôi và tham gia một trong hai cuộc họp cộng đồng trực tuyến kéo dài 1.5 giờ.

Cuộc Họp Cộng Đồng Trực Tuyến số 1: Lộ Trình Phục Hồi của Burien

Thời gian: Ngày 31 tháng 3 năm 2022, lúc 6:00 chiều

Địa điểm: Zoom Liên Kết Ghi Danh

Cuộc Họp Cộng Đồng Trực Tuyến số 2: Lộ Trình Phục Hồi của Burien

Thời gian: Ngày 5 tháng 4 năm 2022, lúc 6:00 chiều

Giới thiệu về dự án

Thành Phố nên làm thế nào để sử dụng tốt nhất tiền tài trợ liên bang nhằm giúp Burien vực dậy nhanh chóng hơn sau những tác động liên quan đến đại dịch?

Tìm hiểu thêm về dự án: burienwa.gov/RecoveryRoadmap