Burien eviction moratorium extended (VI)

Mục Tiêu Gia Hạn là để Người Thuê và Cho Thuê ở Burien Có Thêm Thời gian để Nhận Hỗ Trợ
Posted on 01/14/2022
Lệnh hoãn nợ chống trục xuất Burien hiện được gia hạn cho đến khi tình trạng khẩn cấp do COVID kết thúc. Hình minh họa phao cứu sinh, ngôi nhà và chìa khóa.

Trong cuộc họp đặc biệt vào ngày 13 tháng 1 năm 2022, Hội Đồng Thành Phố Burien đã thông qua Sắc Lệnh 789 gia hạn hiệu lực của lệnh hoãn nợ chống trục xuất ở Burien cho đến khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Thống Đốc (20-05) kết thúc. Lệnh cấm trục xuất sửa đổi chỉ áp dụng cho các trường hợp trục xuất do không trả tiền thuê nhà hoặc phí trả chậm.

 

Chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà và dịch vụ tiện ích được cung cấp

Hội Đồng Thành Phố đã lập ra một quỹ hỗ trợ tiền thuê nhà và dịch vụ tiện ích khẩn cấp cho các cư dân Burien đang chịu ảnh hưởng tài chính do đại dịch COVID-19 năm 2021. Người dân các cộng đồng ở Burien cũng có thể tiếp cận quỹ hỗ trợ tiền thuê nhà của Quận King. Dịch vụ Trợ Giúp được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ từ Quận King, Dịch Vụ Cộng Đồng Người Công Giáo (Catholic Community Services, CCS) và Trung Tâm Đa Dịch Vụ (Multi-Service Center).

Cư dân Burien có thể đăng ký Quỹ Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà và Dịch Vụ Tiện Ích Khẩn Cấp do COVID-19 của Thành Phố Burien bằng cách liên hệ với một trong các tổ chức sau:

  • Dịch Vụ Cộng Đồng Người Công Giáo: Gọi tới Đường Dây Tiếp Nhận Thông Tin CCS (253) 850-2523 Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 SA–4:30 CH.
  • Trung Tâm Đa Dịch Vụ: Truy cập trang mạng của Trung Tâm Đa Dịch Vụ để điền đơn ghi danh. Quý vị sẽ nhận được cuộc gọi điện thoại phản hồi sau khi nộp đơn ghi danh.

Thông tin khác