Housing Action Plan Community Forum Vietnamese

Bản Kế Hoạch Mới Phác Thảo Chi Tiết Cách Thức để Burien Có Thể Đáp Ứng Nhu Cầu Nhà Ở trong 20 Năm Tới
Posted on 11/18/2020
Housing.

Updated November 30, 2020

Thành Phố Burien sẽ tổ chức một diễn đàn cộng đồng trực tuyến để thảo luận về kết quả dự thảo của Kế Hoạch Hành Động vì Nhà Ở đầu tiên của thành phố. Mời quý vị tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhu cầu nhà ở của thành phố cùng các chiến lược, hành động được đề xuất để xây dựng thêm nhà ở cho toàn bộ cư dân của Burien. 

Nhân viên của chúng tôi sẽ trình bày kết quả. Tiếp theo sẽ là thời gian để mọi người đóng góp ý kiến theo các cuộc thảo luận nhóm nhỏ. Để tìm hiểu thêm về dự thảo Kế Hoạch Hành Động vì Nhà Ở, vui lòng truy cập trang mạng của dự án. 

Thông Tin Cuộc Họp Diễn Đàn Cộng Đồng:

Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

6:00–7:15 tối

Tham gia cuộc họp trên Zoom

Hội Đồng sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Người dân cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu về Kế Hoạch Hành Động vì Nhà Ở và đưa ra ý kiến công khai trong các cuộc họp sắp tới của Hội Đồng Thành Phố (City Council) và Ủy Ban Quy Hoạch (Planning Commission) Burien.

  • Ngày 18 tháng 11, lúc 6:00 tối:Ủy Ban Quy Hoạch Burien và Ủy Ban Dịch Vụ Nhân Sinh Burien (Burien Human Services Commission) sẽ thảo luận về dự thảo Kế Hoạch Hành Động vì Nhà Ở.
  • Ngày 23 tháng 11, lúc 7:00 tối:Hội Đồng Thành Phố Burien sẽ thảo luận về dự thảo Kế Hoạch Hành Động vì Nhà Ở.

Nếu quý vị không thể tham dự được buổi họp nào nói trên song vẫn muốn đóng góp ý kiến về dự thảo Kế Hoạch Hành Động vì Nhà Ở Burien, vui lòng gửi email về [email protected].